Noteikumi un nosacījumi

Lai apmeklētu SIA MSPRO, reģistrācijas numurs 40003555753, juridiskā adrese Jēkabpils nov., Jēkabpils, Slimnīcas iela 3 – 6, LV-5202, (turpmāk – MSPRO) veikalu interneta vietnē www.mspro.lv un/vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi):

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem SIA MSPRO pārdod preces, kas izvietotas www.mspro.lv interneta veikala vietnē (turpmāk – Interneta veikals). PPircējs pērk un pieņem preci atbilstoši interneta veikalā veiktajā pasūtījumā norādītajam preču klāstam (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.2. Veicot pirkumu Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem. Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA MSPRO ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu.

1.3. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā piedāvātās preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.4. MSPRO.lv interneta veikals neuzņemas nekādu atbildību gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka klients, neņemot vērā viņam sniegtās rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar veikala noteikumiem, lai gan viņam tāda iespēja tika sniegta.

1.5. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara Pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem kas veikti interneta veikalā vai izmantojot drukātā kataloga pasūtījuma formu. Pirms noslēgt šo līgumu, Pircējs apstiprina, ka Pārdevējs skaidri un saprotami sniedz Pircējam informāciju par preces vai pakalpojuma galvenās īpašības tādā apjomā, kas ir piemērots izmantotajam informācijas nesējam un attiecīgajai precei vai pakalpojumam.

2. Cena un norēķinu kārtība

2.1. Visas preču cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, atbilstoši pasūtījuma veidlapai apstiprinot pasūtījumu, piekrīt preces cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.2. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

2.3. MSPRO patur tiesības vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm speciālo cenu. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju.

2.4. Papildu preces cenai Pircējs apmaksā preces piegādes izdevumus, ja konkrētajam piegādes veidam tiek piemērota maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt tajā norādīto piegādes izmaksu apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt piegādes izdevumus pilnā apmērā arī gadījumā, ja pasūtījums nav piegādāts (nodots) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

2.5. Apmaksāt pasūtījumu un piegādes izmaksas ir iespējams šādos veidos:

  • veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto norēķinu kontu;
  • ar bankas karti fiziski apmeklējot veikalu;

2.6. Pasūtījuma apmaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, vai pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kā arī no izvēlētā piegādes veida. MSPRO patur tiesības vienpusēji mainīt šos nosacījumust.

2.7. Pasūtījuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts SIA MSPRO norēķinu kontā.

3. Pasūtījuma noformēšana

3.1. Lai veiktu pasūtījumu, pircējs, kurš piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu interneta veikala www.mspro.lv vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījumu var veikt gan jau reģistrēti gan nereģistrēti pircēji.

3.2. Pircējs var vēlamo preci www.mspro.lv vietnē izmantojot preču meklētāju vai izmantojot veikala kategoriju izvēlni. Kad vēlāmā prece ir atrasta, Pircējam nospiežot pogu ar attiecīgu norādi, pēc tam jāizvēlas piegādes veids. Tālāk sadaļā Norēķinu detaļas aizpildīt trūkstošo informāciju un nospiest pogu “Veikt Pasūtījumu”.

3.3. Pircējs norāda savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus.

3.4. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar www.mspro.lv Pirkuma noteikumiem.

3.5. Pasūtījuma piegāde tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pasūtījuma un piegādes izdevumu (ja tādi radušies) apmaksas. MSPRO 1 darba dienas laikā pēc maksājumu saņemšanas informē pircēju par pasūtījuma gatavību piegādei, nosūtot ziņu uz pasūtījumā norādīto e- pasta adresi vai zvanot uz norādīto telefona numuru.

4. Preces piegāde

4.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un kontakttālruni.

4.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Tajā gadījumā, ja Pircējs preces nevar pieņemt pats, bet preces piegādātas uz norādīto adresi, balstoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesības paust pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi neatbilstošai personai.

4.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

4.4. Ja pie preces tiek norādīts preces atlikums Pārdevēja noliktavā, tad šī ir orientācijas preču atlikuma informācija, kura var izmainīties pasūtījuma veikšanas laikā un šī informācija negarantē, ka pasūtījuma realizēšanas laikā prece tiešām būs Pārdevēja noliktavā.

4.5. Visos gadījumos, kad Pircējam preces netiek piegādātas laicīgi Pircēja vainas vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējam nav jāuzņemas atbildība par šo preču piegādes termiņa neizpildi. Preču piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Līdzko Pircējs ir parakstījis pavadzīmi vai citu sūtījuma dokumentu, kurš apliecina preču nodošanu – pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums (prece) ir nodota apmierinošā stāvoklī. Veikalā pie katras preces tiek norādīta informācija par preču daudzumiem. Ja pasūtījumu veido vairākas preces, no kurām daļa tajā brīdī pietrūkst, Klients tiek informēts par trūkstošo preču saņemšanas termiņiem un aktuālām kavēšanām.

4.6. Veikals neatbild par pasūtījumu piegādes kavēšanos kurjeru dienesta vainas dēļ vai dēļ Klienta kļūdaini norādītās adreses.
Preču piegādes laikā, blakus kurjera vai pasta darbiniekam, Klientam ir tiesības pārbaudīt vai sūtījums nebija atvērts, vai bojāts piegādes laikā. Ja iepakojums bijis atvērts vai bojāts transportēšanas laikā, Klientam kopā ar kurjeru vai pasta darbinieku ir jāsaraksta akts kā arī uz e-pastu jāinformē Veikals.

5. Preces lietošana un kvalitāte

5.1. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

5.2. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

5.3. SIA MSPRO saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros.

5.4. Preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

6. Pušu saistības un citi noteikumi

6.1. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atgriezt iegādāto preci tās pārdevējam SIA MSPRO. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu MSPRO, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6.2. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. SIA MSPRO ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

6.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras darbības traucējumiem.

6.4. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. SIA MSPRO ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

6.5. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.